Regulamin

 

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie Lexcarta

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis Prawny Lexcarta (dalej Serwis) prowadzony jest pod domeną www.lexcarta.pl oraz na subdomenie poradyonline.lexcarta.pl
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest LEXCARTA Sp. z o.o. z siedzibą w Wilczej Górze, adres: ul. Żwirowa 8D, 05-506 Wilcza Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000455527, Kapitał zakładowy 5000 zł, NIP 1231276547, REGON 146587644, dalej LEXCARTA.
 3. Opiekunem prawnym Serwisu jest Kancelaria Prawna Lexcarta Radca Prawny Piotr Zakrzewski , ul. Wronia 45/175 00-870  Warszawa.
 4. Serwis umożliwia użytkownikom zamawianie usług prawnych za pośrednictwem internetu, bez jednoczesnej obecności stron. Usługi prawne oferowane w Serwisie świadczone są przez radców prawnych, adwokatów lub osoby z wyższym wykształceniem prawniczym.
 5. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§2 DEFINICJE

 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

 

Usługodawca- LEXCARTA Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000455527, Kapitał zakładowy 5000 zł, NIP 123127654

 

Dane Osobowe – wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, przetwarzane przez LEXCARTA w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz innych celach operacyjnych i marketingowych;

 

Login/Nazwa Użytkownika- ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login jako techniczny, unikalny ciąg znaków nie ulega zmianie;

 

Serwis/Portal – portal internetowy pod domeną:https://lexcarta.pl;

 

Panel Klienta- funkcjonalność Serwisu, w ramach której Użytkownik po zalogowaniu może zarządzać swoimi Danymi Osobowymi oraz zamawiać usługi dostępne w Serwisie.

 

adres e-mail- adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym do Serwisu lub w formularzu zamówienia usługi.

 

Osoba – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;

 

Konto – przestrzeń serwerowa Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik zamieszcza swoje Dane osobowe oraz na którym przechowywana jest historia zamówień dokonanych przez Użytkownika oraz usług wykonanych przez LEXCARTA.

 

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz LEXCARTA wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;

 

Umowa -umowa o świadczenie pomocy prawnej zawierana między Użytkownikiem a LEXCARTA z chwilą zamówienia Usługi i akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu; Poprzez zawarcie Umowy LEXCARTA świadczyć może także usługi prawne w tradycyjny sposób zgodnie z opisem danej usługi zamieszczonej na stronie Serwisu.

 

Usługi -wszystkie usługi dostępne w Serwisie.

 

Usługi prawne- usługi doradztwa prawnego świadczone przez LEXCARTA za pośrednictwem internetu lub w sposób tradycyjny, wykonywane zgodnie z Ustawą o radcach prawnych lub Ustawą o adwokaturze, polegające w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu informacji i opinii prawnych, opiniowaniu lub przygotowywaniu projektów umów, sporządzaniu projektów pism procesowych lub urzędowych.

 

Użytkownik- osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Serwisie. Użytkownikiem może być również osoba prawna oraz inny podmiot posiadający zdolność prawną.

 

Klient – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez rejestrację i akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług lub która dokonała zamówienia Usługi niewymagającej zalogowania się. Użytkownikiem może być także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych pod warunkiem wyrażania zgodę na rejestrację i akceptację regulaminu przez opiekunów prawnych. Klientem może być również osoba prawna oraz inny podmiot posiadający zdolność prawną;

 

Cennik- zestawienie wynagrodzenia należnego za poszczególne rodzaje Usług świadczonych przez LEXCARTA , opublikowany na stronie internetowej LEXCARTA.

 

§ 3 REJESTRACJA W SERWISIE I KONTA UŻYTKOWNIKÓW

 

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest zarówno poprzez utworzenie Konta przez Użytkownika jak i bez tworzenia konta. Dostęp do niektórych Usług w Serwisie może być uzalezniny od uprzedniej rejestracji i utworzenia konta konto w Serwisie. Warunki szczegółowe zamawiania niektórych Usług mogą przewidywać brak obowiązku zalogowania się przez Użytkownika w celu zamówienia Usługi.
 2. Konto Użytkownika tworzone jest po zakończeniu procesu rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Serwisie oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik otrzyma wiadomość potwierdzającą utworzenie Konta na adres e-mail wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. LEXCARTA może dokonać weryfikacji Danych Osobowych Użytkownika w jeden z następujących sposobów: zwrócenie się do Użytkownika o wyjaśnienie; zwrócenie się do Użytkownika z prośbą o dobrowolne przesłanie dokumentu potwierdzającego prawdziwość jego Danych Osobowych, w przypadku osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych dostarczenie zgody opiekunów prawnych na zawarcie Umowy; porównanie danego Konta z innymi zawierającymi takie same Dane lub Dane Osobowe;
 5. Po dokonaniu negatywnej weryfikacji LEXCARTA ma prawo do zmiany statusu, zawieszenia lub usunięcia Konta.
 6. Oświadczenie Użytkownika o akceptacji Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
  3. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawdą, a ich zamieszczenie nie narusza praw osób trzecich;
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez LEXCARTA przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres e-mail , wiadomości od LEXCARTA oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
  6. jestem świadomy odpowiedzialności prawnej jaka ciąży na mnie za umieszczenie Danych Osobowych osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
  7. akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu wynikającym z postanowień Regulaminu;

 

§ 4 OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 

 1. Usługi prawne świadczone są na podstawie Umowy o świadczenie usług prawnych zawieranej przez Użytkownika drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 2. LEXCARTA w ramach Serwisu świadczy pomoc prawną w oparciu o prawo polskie. Świadczenie pomocy prawnej wymagającej wykładni prawa obcego może być dostępne na podstawie uprzedniego zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego i akceptacji zamówienia przez Usługodawcę.
 3. Szczegółowy zakres danej Usługi, termin jej wykonania oraz zakres dokumentów, które powinien dostarczyć Użytkownik w celu prawidłowego wykonania Usługi, zamieszczone są stronie Serwisu, na której znajduje się link umożliwiający zamówienie Usługi.
 4. Zawarcie Umowy o świadczenie usług prawnych pomiędzy Użytkownikiem a LEXCARTA następuje poprzez dokonanie kolejno wszystkich z wymienionych poniżej czynności:
  1. zalogowanie się na swoje Konto, o ile zamówienie danej Usługi tego wymaga,
  2. wybór danej Usługi przez Użytkownika
  3. potwierdzenie akceptacji Regulaminu i warunków wykonania Usługi oraz Polityki Prywatności;
  4. uzupełnienie danych wymaganych w formularzu zamówienia Usługi;
  5. przejście do strony płatności i dokonanie płatności za Usługę, jeżeli usługa jest odpłatna.
 5. Po zawarciu Umowy (Zamówieniu Usługi) Użytkownik otrzyma potwierdzenie zwierające szczegóły zamówionej Usługi na swój adres email.
 6. Po zamówieniu Usługi przez Użytkownika, w razie takiej potrzeby LEXCARTA, skieruje do Użytkownika wiadomość zawierającą wskazanie informacji i dokumentów, które są niezbędne do wykonania danej Usługi. Do czasu dostarczenia przez Użytkownika wszystkich wskazanych informacji i dokumentów termin wykonania Usługi ulega zawieszeniu.
 7. Świadczenie usług rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy, chyba że co innego wynika z Regulaminu lub warunków świadczenia danej Usługi.
 8. W przypadku śmierci Użytkownika będącego osobą fizyczną lub ustania bytu prawnego Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa, natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia jednej z wyżej wymienionych okoliczności wraz z kopią dokumentu potwierdzającego jej zaistnienie do Działu Obsługi LEXCARTA za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku spraw prowadzonych w imieniu Użytkownika na podstawie pełnomocnictwa Umowa nie wygasa, chyba że przewiduje to treść Pełnomocnictwa. W pozostałych wypadkach Umowa może być kontynuowana na podstawie zlecenia spadkobierców lub następców prawnych.
 9. Poprzez zawarcie Umowy Użytkownik zobowiązuje się do dostarczenia do LEXCARTA wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania Usługi, określonych w opisie Usługi oraz ewentualnie w korespondencji skierowanej przez LEXCARTA do Użytkownika po zamówieniu Usługi.
 10. LEXCARTA zastrzega sobie prawo do:
  1. odesłania formularza zamówienia Usługi wraz z prośbą o doprecyzowanie istotnych okoliczności, których brak uniemożliwia rozpoczęcie świadczenia usług prawnych, i nie zostaną one uzupełnione przez Użytkownika na wezwanie LEXCARTA.
  2. odmowy wykonania Usługi z ważnych powodów, w szczególności:
  3. wykonanie Usługi związane byłoby z ułatwieniem popełnienia przestępstwa;
  4. Użytkownik dokonał zamówienia Usługi, która nie jest zgodna z przesłanym opisem lub dokumentami;
  5. wykonanie Usługi spowodowałoby konflikt interesów pomiędzy LEXCARTA, a innym Użytkownikiem lub klientem LEXCARTA;
  6. pytanie Użytkownika zawiera treści obraźliwe lub których treść może naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
  7. udzielenie odpowiedzi byłoby sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub z zasadami etyki zawodowej radców prawnych albo adwokatów;
  8. Użytkownik zalega z płatnością wynagrodzenia wobec LEXCARTA z tytułu świadczenia innych usług.
 11. W przypadku odmowy przyjęcia Usługi do wykonania Kancelaria niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika i dokona zwrotu opłaty dokonanej przez Użytkownika, w terminie nie przekraczającym 14 dni od odmowy wykonania usługi przez LEXCARTA.
 12. Dokonując zamówienia usługi Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług prawnych przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Użytkownikowi prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 5 SZCZEGÓLNE RODZAJE USŁUG POMOCY PRAWNEJ

 

I. Konsultacje prawne online

 

 1. Użytkownik może zarezerwować i zamówić konsultację prawną online, która udzielona zostanie w czasie rzeczywistym przez połączenie głosowe lub telekonferencję przez prawnika za pośrednictwem sieci internet lub innego medium wskazanego w formularzu zamówienia.
 2. Użytkownik dokonuje wyboru terminu porady za pośrednictwem kalendarza oraz wybiera długość porady. Kalendarz wskazuje dostępne terminy wykonania usługi. Konsultacja dostępna jest w wymiarze 15, 30 minut lub 60 minut. Konsultacje on-line świadczone są w dni robocze w godzinach od 9 do 18.
 3. Dokonując wyboru danego sposobu udzielenia konsultacji prawnej online Użytkownik, przyjmuje do wiadomości, że bezpieczeństwo i poufność informacji przekazywanych podczas udzielenia konsultacji prawnej uzależnione jest od warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych przez wybranego dostawcę.

II. Porady i opinie prawne online

 

 1. W ramach usługi porady prawnej lub opinii prawnej Użytkownik ma możliwość skierowania pytania prawnego na formularzu zamówienia Usługi, w którym zawarty jest zakres oczekiwanej przez Użytkownika porady prawnej oraz opis stanu faktycznego.
 2. Udzielenie porady polega na umieszczeniu przez LEXCARTA tekstu odpowiedzi na pytanie Klienta w Panelu lub też w załączonym pliku w formacie Word lub PDF albo poprzez wysłanie odpowiedzi na adres e-mail Klienta.
 3. Do treści porady LEXCARTA może załączyć inne dokumenty, w szczególności orzeczenia sądów lub innych organów, jeśli mają one związek z treścią odpowiedzi.
 4. LEXCARTA udziela Porady Klientowi w terminie zależnym od rodzaju zamówionej porady:
  1. 24 godzin w przypadku porady ekspres lub
  2. 3 dni roboczych w przypadku porady standard od zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na koncie LEXCARTA.
 5. W szczególnych przypadkach, za których spowodowanie nie odpowiada LEXCARTA termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji LEXCARTA w terminie wskazanym w ust. 1 informuje Klienta o prawdopodobnym terminie udzielenia odpowiedzi oraz podaje przyczynę niezachowania terminu. Do przypadków powodujących wydłużenie terminu należą w szczególności sytuacje gdy:
  1. informacje podane przez Klienta w Pytaniu są niekompletne lub nie pozwalają na udzielenie odpowiedzi w całości lub w części;
  2. udzielenie porady wymaga nadesłania przez Klienta dodatkowych dokumentów;
  3. LEXCARTA w ciągu 24 h od otrzymania Pytania poprosi Klienta o uzupełnienie informacji lub nadesłanie dokumentów. Termin udzielenia porady liczy się wówczas od dnia doręczenia przez klienta wszystkich wskazanych uzupełnień.
 6. Jeżeli Klient w terminie 14 dni od doręczenia prośby o uzupełnienie Pytania nie uzupełni Pytania usługę uważa się za zrealizowaną.
 7. Klient, który nie uzupełnił Pytania w terminie określonym powyżej, nie może powoływać się na niekompletność udzielonej porady, chyba że niekompletność ta nie jest związana z brakiem uzupełnienia Pytania.
 8. Zakres udzielanej porady jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Klienta w Pytaniu pierwotnym oraz zawarte w nim pytania pomocnicze zadane przez Klienta dotyczące stanu faktycznego lub prawnego.
 9. Klient nie może powoływać się na ewentualne wady zamówionej porady jeżeli dotyczą one stanu faktycznego nie podanego przez Klienta, lub dotyczą okoliczności nie podanych w Pytaniu.
 10. LEXCARTA może zwrócić Klientowi uwagę na zagadnienia niebędące przedmiotem Pytania pierwotnego. W szczególności odnosi się to do sytuacji, w której udzielenie porady polega na analizie dokumentów lub umowy, a Klient wskazał do analizy tylko niektóre ich części. W takim wypadku LEXCARTA informuje Klienta o takich zagadnieniach. Klientowi przysługuje prawo zadawania dodatkowych pytań dotyczących tych zagadnień za zapłatą LEXCARTA dodatkowego wynagrodzenia.
 11. Klientowi przysługuje prawo do zadawania pytań dodatkowych, o ile mieszczą się one w granicach pytania pierwotnego stanie faktycznym na dzień zadania pytania pierwotnego. Udzielenie odpowiedzi na Pytania dodatkowe mieści się w ramach wynagrodzenia. Pytanie dodatkowe służy wyjaśnieniu wątpliwości, jakie Klient powziął w wyniku udzielenia porady.
 12. Prawo do zadawania Pytań dodatkowych jest ograniczone w czasie i przysługuje w terminie 14 dni od udzielenia Porady. Klient może zadać dowolną ilość Pytań dodatkowych. Udzielenie odpowiedzi na Pytanie dodatkowe następuje w terminie do 7 dni roboczych.
 13. Jeżeli pytanie dodatkowe wykracza poza zakres pytania pierwotnego, LEXCARTA, w terminie do 3 dni roboczych informuje o tym Klienta, wskazując, że udzielenie odpowiedzi wymaga podwyższenia wynagrodzenia. Klient, jeśli jest zainteresowany udzieleniem odpowiedzi przez LEXCARTA, zadaje pytanie dodatkowe jako nowe pytanie na zasadach ogólnych dotyczących zamawiania porady.
 14. LEXCARTA gwarantuje udzielanie porad zgodnie z polskim porządkiem prawnym. W sprawach, w których występują kontrowersje w doktrynie i orzecznictwie co do interpretacji przepisów prawnych, LEXCARTA informuje Klienta o takich rozbieżnościach, prezentując na tym tle własny pogląd, z zastrzeżeniem, że możliwe jest spotkanie się w teorii, jak i w praktyce z poglądem odmiennym. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że jest mu wiadome, iż taki sposób udzielania porad, przy uwzględnieniu należytej staranności, wynika z braku w polskim porządku prawnym powszechnie wiążącej wykładni ustaw, co oznacza, że każda interpretacja aktu prawnego, nawet dokonana przez sąd lub organ administracji publicznej, nie ma charakteru powszechnie obowiązującego i możliwe jest dokonanie innej interpretacji w innej sprawie pomimo zbieżności stanu faktycznego.
 15. LEXCARTA ponosi odpowiedzialność jedynie za zgodność z prawem oraz stanem wiedzy prawniczej informacji przekazywanych Użytkownikowi Serwisu. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych przez Użytkownika na podstawie treści przekazanych Użytkownikowi w ramach wykonania usługi.
 16. LEXCARTA może opublikować w Serwisie zarówno treść zadanego pytania, jak i udzielonej porady lub opinii prawnej.
 17. Publikacja pytania następuje ze zmianami niezbędnymi do uniemożliwienia identyfikacji Klienta (m.in. zmiana imion, kwot, miejsca, czasu). LEXCARTA nie opublikuje w Serwisie treści, jeżeli Klient zastrzegł poprzez wpisanie prośby podczas zadawania pytania lub później – do momentu wykonania Umowy – aby treść udzielonej porady nie była publikowana w Serwisie.

III. ABONAMENT PRAWNY-STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

 

 1. LEXCARTA świadczy usługi stałej pomocy prawnej (Abonament) dla Klientów będących przedsiębiorcami lub konsumentami. Abonament, poniżej, obejmuje pełną obsługę prawną, w szczególności udzielanie konsultacji i porad prawnych, przygotowywanie dokumentów lub pism oraz reprezentowaniu Klientów wobec ich kontrahentów.
 2. Szczegółowe warunki świadczenia usługi i jej zakres znajdują się w osobnym regulaminie.

§ 6 INNE USŁUGI

 

I. [Usługa dostęp do treści]

 

 1. Usługa „dostęp do treści” umożliwia dostęp do specjalnych zasobów umieszczonych w Serwisie, co do których Usługodawca ograniczył uprawnienia do wglądu lub pobierania do niektórych kategorii Użytkowników.
 2. W celu uzyskania dostępu do całości zasobów Serwisu należy założyć Konto na stronie Serwisu oraz wykupić Usługę na wybrany przez Użytkownika okres zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. W niektórych przypadkach dostęp do treści jest bezpłatny i wymagana jedynie zalogowania na konto.
 3. Usługa „dostęp do treści” zawierana jest na okres: 24h, 7 dni, 1 miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy lub 12 miesięcy albo też dotyczyć może jednego lub kilku dokumentów lub kategorii dokumentów.
 4. Usługobiorca może także zamówić dostęp do wybranych zasobów Serwisu (pliku, treści) dokonując opłaty za pomocą SMS z telefonu komórkowego. Zasoby Serwisu dostępne w ten sposób są szczegółowo oznaczone przez Usługodawcę. Opis dokonania zakupu usługi dostępu do poszczególnego zasobu Serwisu za pośrednictwem SMS, znajduje się przy poszczególnym zasobie. W przypadku zawarcia umowy dostępu do poszczególnych treści, nie mają zastosowania zapisy określone w niniejszym paragrafie.

 

II. [Usługa newsletter]

 

 1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego biuletynu informacyjnego tzw. „newslettera” na podany przez Użytkownika adres elektroniczny.
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przez niego adres elektroniczny.
 3. Usługa wysyłania newslettera jest świadczona bezpłatnie i dostępną dla każdego Użytkownika Serwisu.
 4. Newsletter” jest przesyłany zgodnie z częstotliwością wybraną przez LEXCARTA, przy czym w każdym tygodniu wysyłanych jest najwyżej 3 newslettery.
 5. Zamówienie usługi „newsletter” następuje poprzez pozostawienie przez Usługobiorcę swojego adresu elektronicznego w Serwisie.
 6. Zamówienie „newslettera” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych wiadomości wysyłanych na adres elektroniczny, zawierających oferty handlowe LEXCARTA i jego partnerów oraz informacje o organizowanych przez nich promocjach.
 7. Cofnięcie przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wymienionych w punkcie poprzedzającym uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi „newsletter” na rzecz tego Usługobiorcy.
 8. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 

§ 7 WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI

 

 1. Usługi prawne świadczone w ramach Serwisu są odpłatne bądź nieodpłatne. Szczegółowa informacja o odpłatności usługi znajduje się na stronie Serwisu służącej do zamówienia danej Usługi.
 2. Zapłata wynagrodzenia odbywa się przy dokonaniu zamówienia Usługi za pośrednictwem operatora płatności internetowych. Użytkownik dokonując płatności przy dokonaniu zamówienia Usługi akceptuje regulamin obowiązujący u danego operatora płatności internetowych.

§ 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu przez Usługodawcę określone w Polityce Prywatności.

§ 9 WYMAGANIA TECHNICZNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU

 

 1. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0. lub Firefox w wersji nie niższej niż 2.0 albo GOOGLE CHROME. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu LEXCARTA nie ponosi odpowiedzialności. Do dokumentów przesyłanych w formacie pdf oraz weryfikacji integralności jej treści i autentyczności jej pochodzenia niezbędne jest korzystanie przez Klienta z programu Adobe Reader w aktualnej wersji.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Kancelarię na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Kancelarię. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 

§ 10 POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SERWISU

 

 1. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej www.lexcarta.pl/regulamin .
 2. Składając zamówienie Użytkownik może zaznaczyć chęć otrzymania faktury. W takim przypadku zobowiązany jest przesłać LEXCARTA wszelkie dane niezbędne do wystawienia dokumentu.
 3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktura wysłana zostanie na adres e-mail Użytkownika w formacie PDF.
 4. LEXCARTA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niej niezależnych.
 5. LEXCARTA zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu witryny Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu. W przypadku planowanej przerwy, trwającej co najmniej 12 godzin, Użytkownicy zostaną o tym wyraźnie poinformowani na stronie serwisu.

 

§ 11 REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres kancelaria@lexcarta.pl. Reklamacja zawierać powinna:
 • oznaczenie Użytkownika;
 • nazwę Usługi, której dotyczy reklamacja;
 • opis niezgodności wykonanej usługi z Umową;
 • ewentualne inne zastrzeżenia Użytkownika co do wykonania Usługi lub funkcjonowania Serwisu.

2. Rozpatrzenie reklamacji przez LEXCARTA następuje w ciągu 14 dni od jej wniesienia przez Użytkownika.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika.

4. Negatywne rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia Użytkownika dochodzenia ewentualnych roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 12 ROZWIĄZANIE UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ

 

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu www.lexcarta.pl i stanowi integralną część Umowy zawieranej z użytkownikiem Usługi.
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na warunki wykonywania Umów zawartych z Użytkownikami przed jej dokonaniem.
 3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Usługobiorca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez złożenie do LEXCARTA o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny. LEXCARTA potwierdzi wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.
 4. LEXCARTA zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.

 

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie zawiadomienia związane z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika dokonywane będą w formie elektronicznej na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej www.lexcarta.pl/regulamin.